به خودم مربوطه...

اخلاقم گنـב اـωـتـ؟!؟!؟! ؟

 

ب خوבم مربوط اـωـت !! Whoop De Doo

 غرورҐ از حـב گذشته  اـωـتـ 

ب خوבم مربوط اـωـتPeppy

 

  تمام زنـבگی اҐ خوבخواهانه اـωـتـ؟ 

 

 زنـבگی خوבم اـωـت 

از عـבه اے متنفر شـבه امـ؟ 

 

 تقصیر خُوבشان اـωـت ! 

 نگاه هایم بـه افق בوخته ام ؟

  چشمان خوבم اـωـت

 از ناصحان خوشم نمیاـב ؟

 

ωـلیقه ی  خوבم  اـωـت 

  صـدای  خنـבه هایم از حـב عاـבی  بلنـב تر اـωـت 

 

خوش حالی خوבم اـωـت Happy Dance

عـבه اے را به فراموشی ωـپرבه امـ؟

 حافظه ی خُوבم اـωـت 


בلҐ میخواهـב ایטּ گونه باشҐ 

 مجبور به تحمل من نیـωـتیـב


 اگه تحمل نـבاری


بالای صفحه ωـمت راـωـت

 بیرون از این صفحه Peppy

/ 4 نظر / 16 بازدید
sara

like nafas joon[تایید][گل]

شیما

وبت ممتازه تبادل لینک می کنی

زهرا

[خنثی][خنده]

ساغر جووووون

اعصاب نداری گلم [خنثی][خنثی][خنثی] کسی چیزی نگفت [اضطراب][اضطراب]