مغرورم...

مغـــــــــــرورم خـــــــــــــود شیـــــــــــــــفته نیســـــــــــــتم

ولــــــــــی یاد گرفـــــــــتم که تـــــــــــو زنـــــــــدگی

منــــــــــــــــت هیـــــــــــچ احـــــــــــــدی رو نـــــــــــکشم

خداحافظ تـــــــــو فرهنـــــــــگ لـــــــغت من جوابــــــــش فقطــــــــــ یــــــه کلمســـــــــــت

بــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــت

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
ساغر جووووون

من دیگه حرفی ندارم[خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی]

زهرا

[ابرو][خنثی]

arima

5درصد احساس نیاز هر دختره[متفکر]